БИОГРАФИЈЕЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

БИОГРАФИЈЕ

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. - Директор ЈКП '' Водовод '' Чачак

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. рођен у  Чачку дана   29.06.1963.г.
Основну и средњу школу завршио  је у Чачку,  а  Грађевински факултет у  Београду где је дипломирао 09.10.1990.г. на одсеку за хидротехнику.
У ГП ''Хидроградња'' Чачак радио  је  од 05.08.- 20.08.1991.г.
Почео је са  радом у ЈКП ''Водовод '' Чачак  од 21.08.1991.г. где  је  обављао  више послова  и то  почев од инжењера приправника, инжењера, инжењера пројектанта,  главног пројектанта – помоћника шефа Службе за развој,   директора сектора за техничке послове,  помоћника директора предузећа, а од  26.05.2005.год. до  29.05.2013.год.   именован је за  директора ЈКП '' Водовод '' Чачак.
Од  30.05.2013.г. именован је за вршиоца дужности директора ЈКП ''Водовод '' Чачак до  11.12.2013.г.  када  је   решењем  Скупштине града Чачка  бр. 06-240/13-I од 29.11.2013.г. именован  на  период од  4 године за  директора  ЈКП ''Водовод '' Чачак почев од 12.12.2013.г.  За време рада у ЈКП '' Водовод '' Чачак од стране Инжењерске коморе Србије стекао је лиценцу одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.

Николић Драгица, дипл. оец - Члан Надзорног одбора ЈКП '' Водовод '' Чачак

Николић Драгица, дипл. оец., рођена 31.12.1958.г. у Чачку.
Основну и средњу школу завршила у Чачку. Дипломирала 1983.г. На Економском факултету у Крагујевцу.
Запослена у ЈКП "Водовод" Чачак од 1.08.1985.г. као приправник. Радила као руководилац финансијске службе до 01.09.2015.г. Од 01.09.2015.г обавња послове директора Сектора за економске послове. Решењем Скупштине града Чачка од 11.12.2015.год. именована је за члана Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак.

Гавриловић Зоран, дипл.инг.грађ. – Председник Надзорног одбора

Гавриловић Зоран, дипл.инг.грађ. Рођен у Чачку 30.03.1958..г , где је завршио  Гимназију. Грађевински факултет  је завришио у Београду у мају 1984.год. на одсеку за конструкције.
Заснива радни однос у  мају 1985.год. у грађевинском предузеће „Ратко Митровић“ Београд и радио је на изградњи фабрике „Будимка“ у Пожеги, на изградњи Главне поште у Чачку, хали „Аутопревоза“ Чачак и другим објектима.
Од априла 1989.год. радни однос заснива у  новооснованом Јавном предузећу „Рзав“, чији је задатак био да у име пет општина води стручне ивенстиционе послове на изградњи регионалног водовода за Ариље, Пожегу, Лучане, Чачак и Горњи Милановац. У „Рзаву“  прво је водио стручни надзор над изградњом фабрике за пречишћавање воде, над изградњом магистралних цевовода, црпних и хлорних станица.  По завршетку  система  за водоснабдевање,  постаје руководилац производње и дистрибуције воде и у том периоду је систем пуштен у рад.  Тада се  ради на пречишћавању и дистрибуцији  воде и на пројектовању будуће бране Ариље на профилу Сврачково, заједно са „Енергопројектом“ из Београда. У септембру 2000.год. раскида радни однос у ЈП ''Рзав '' Ариље  и оснива фирму за пројектовање и изградњу „Гавриловић Инжењеринг“ која и данас успешно ради. У овом периоду се бави поројектовањем разних стамбених и пословних објеката, хала, базена и др. Бави  се и извођењем грађевинских објеката било да их сам  пројектује, или их ради по другим пројектима које су прибавили инвеститори. Такође се бави  техничким прегледима изграђених објеката и израдом елебората за легализацију објеката.
Стручни испит је положио 1988.године,  Члан је инжењерске коморе Србије и има  лиценцу одговорног пројектанта и лиценцу одговорног извођача радова.
Решењем Скупштине града Чачак бр. 06-120/13- I од 08.07.2013.г. именован је за председника Надзорног одбора ЈКП '' Водовод '' Чачак.

Глишовић Драган, дипл. инг. еле. – члан Надзорног одбора

Глишовић  Драган,  дипл.  инг. еле. Рођен је  у Чачку 20.03.1969.г.  где је завршио  Основну и Средњу Техничку школу. Технички  факултет  је завришио у Чачку 1995.г.  када је дипломирао и стекао стручни  назив  дипломирани  инжењер  електротехнике.
У периоду од 1995 -2000.г. ради као професор  у Техничкој школи у Горњем Милановцу. Од 2000 - 2002.г.  обавља фунцију директора ЈП '' Чачански глас '', а од 2002 – 2004  ради у "ТВ Чачак"  на пословима  заменика  техничког директора.  
Од 2004 -  2010.г.  обавља  функцију директора  ЈП '' Радио  Чачак". Тренутно  је запослен  у  ДОО   "Нолеко'' Чачак на пословима инжењер, менаџер продаје.
Решењем  Скупштине  града Чачка  бр. 06-120/13- I од 08.07.2013.г. именован је за члана  Надзорног одбора ЈКП '' Водовод '' Чачак.