БИОГРАФИЈЕЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

БИОГРАФИЈЕ

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. - Директор ЈКП '' Водовод '' Чачак

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. рођен у  Чачку дана   29.06.1963.г.
Основну и средњу школу завршио  је у Чачку,  а  Грађевински факултет у  Београду где је дипломирао 09.10.1990.г. на одсеку за хидротехнику.
У ГП ''Хидроградња'' Чачак радио  је  од 05.08.- 20.08.1991.г.
Почео је са  радом у ЈКП ''Водовод '' Чачак  од 21.08.1991.г. где  је  обављао  више послова  и то  почев од инжењера приправника, инжењера, инжењера пројектанта,  главног пројектанта – помоћника шефа Службе за развој,   директора сектора за техничке послове,  помоћника директора предузећа, а од  26.05.2005.год. до  29.05.2013.год.   именован је за  директора ЈКП '' Водовод '' Чачак.
Од  30.05.2013.г. именован је за вршиоца дужности директора ЈКП ''Водовод '' Чачак до  11.12.2013.г.  када  је   решењем  Скупштине града Чачка  бр. 06-240/13-I од 29.11.2013.г. именован  на  период од  4 године од 30.11.2017 године до 25.03.2018 године обављао је функцију вршиоца дужности директора предузећа а решењем Скупштине града Чачка бр.06-54/2018-I од 22,23 и 26.03.2018 године именован је за директора предузећа на период од 4 године.  За време рада у ЈКП '' Водовод '' Чачак од стране Инжењерске коморе Србије стекао је лиценцу одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.

Марковић Милош дипл. инг. грађ- члан надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак

Марковић Милош дипл. инг. грађ. рођен 25.11.1961. године у Вранићима. Грађевински факултет завршио у Београду, одсек конструкције, смер бетонске конструкције. Од 1966-2005 године радио је у "Велимировић Инжењеринг" ДОО Чачак на радном месту техничког директора. Од 28.06.2005 године запослен је у ЈКП "Водовод" Чачак где и сада ради на пословима заменика шефа службе за изградњу и одржавање. Има лиценцу одговорног пројектанта (310) и одговорног извођача радова (410). Познаје рад на рачунару (Word, Exel i Autocad).

Обућина Иван дипл. инг. елект. – Председник Надзорног одбора

Буђевац Зоран, дипл. инг. маш. – члан Надзорног одбора