БИОГРАФИЈЕЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. - Директор ЈКП '' Водовод '' Чачак

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. рођен у  Чачку дана   29.06.1963.г.
Основну и средњу школу завршио  је у Чачку,  а  Грађевински факултет у  Београду где је дипломирао 09.10.1990.г. на одсеку за хидротехнику.
У ГП ''Хидроградња'' Чачак радио  је  од 05.08.- 20.08.1991.г.
Почео је са  радом у ЈКП ''Водовод '' Чачак  од 21.08.1991.г. где  је  обављао  више послова  и то  почев од инжењера приправника, инжењера, инжењера пројектанта,  главног пројектанта – помоћника шефа Службе за развој,   директора сектора за техничке послове,  помоћника директора предузећа, а од  26.05.2005.год. до  29.05.2013.год.   именован је за  директора ЈКП '' Водовод '' Чачак.
Од  30.05.2013.г. именован је за вршиоца дужности директора ЈКП ''Водовод '' Чачак до  11.12.2013.г.  када  је   решењем  Скупштине града Чачка  бр. 06-240/13-I од 29.11.2013.г. именован  на  период од  4 године од 30.11.2017 године до 25.03.2018 године обављао је функцију вршиоца дужности директора предузећа а решењем Скупштине града Чачка бр.06-54/2018-I од 22,23 и 26.03.2018 године именован је за директора предузећа на период од 4 године.  За време рада у ЈКП '' Водовод '' Чачак од стране Инжењерске коморе Србије стекао је лиценцу одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.

Вукајловић Драган дипл. инг. грађ- председник Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак

         Вукајловић Драган, дипл.инг.грађ.- мастер, рођен 17.12.1960.године у Чачку. Основну школу и средњу техничку школу завршио у Чачку. Грађевински факултет завршио је у Нишу, смер хидротехничко - конструктивни. Радио у ЈКП „Чачак“ Чачак на функцији директора грађевинског сектора, а потом помоћника генералног директора за грађевински сектор. Године 2003. прелази на рад у одељење за Урбанизам Општине Чачак на пословима легализације објеката где је био дужи низ година шеф службе легализације. Године 2015.обавља функцију в.д. директора ЈКП „Градац“ Чачак, а од октобра 2016.г. до октобра 2020.г. обавља функцију директора ЈКП „Градац“ Чачак. Од 2020.г. запослен у Градској управи за урбанизам града Чачка где и сада ради. Поседује пројектантску и извођачку лиценцу инжењерске коморе Србије. Обављао дужност заменика тужиоца Инжењерске коморе у два мандата. Стални судски вештак за област грађевинарства Вишег суда у Чачку од 1998.г. Учесник више стручних семинара из области грађевинарства. Познаје рад на рачунару (Word, Exel i Autocad).

Именован за председника Надзорног одбора у ЈКП „Водовод“ Чачак решењем Скупштине града Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и 29.12.2021.године.

Обућина Иван дипл. инг. елект. – члан Надзорног одбора

          Обућина Иван, дипл.инг.елек., рођен 17.06.1972.године у Чачку. Основну и средње техничку школу завршио у Чачку. Дипломирао на електротехничком факултету у Чачку и стекао VII степен стручне спреме дипломирани инжењер електротехнике. Од 2000-2004.године радио у Фабрици хартије на пословима техничког директора. Од 2004.-2008.године имао своју фирму ОБ Инжењеринг за пројектовање. Од 2008. г.и сада запослен у ЗЗ Универзал Чачак на пословима техничког директора и заменика директора. Обављао функцију председника Надзорног одбора у ЈКП „Водовод“ Чачак у периоду од децемра 2017.до децембра 2021.године.

И
менован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак решењем Скупштине града Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и 29.12.2021.године.

Станишић Милош, дипл. инг. елект. – члан Надзорног одбора

          Милош Станишић, дипл.инг. елек., рођен 05.08.1970.године у Чачку. Основну и Средњу техничку школу завршио је у Чачку. На Техничком факултету у Чачку стекао је диплому VII степена и стручни назив дипломирани инжењер електротехнике. Био је запослен у ДП “Цер” Чачак, на пословима пројектовања и у Дому здравља као дипломирани инжењер електротехнике. Од 2003.године запослен је у ЈКП „Водовод“ Чачак на пословима дипломирани инжењер електротехнике, а од 2004.године шеф службе за производњу воде. Има лиценцу одговорног извођача радова, одговорног пројектанта и лиценцу за обављање одговорног пројектанта за енергетску ефикасност зграда.

Именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак као представник запослених, решењем Скупштине града Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и 29.12.2021.године.