БИОГРАФИЈЕЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

БИОГРАФИЈЕ

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. - Директор ЈКП '' Водовод '' Чачак

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. рођен у  Чачку дана   29.06.1963.г.
Основну и средњу школу завршио  је у Чачку,  а  Грађевински факултет у  Београду где је дипломирао 09.10.1990.г. на одсеку за хидротехнику.
У ГП ''Хидроградња'' Чачак радио  је  од 05.08.- 20.08.1991.г.
Почео је са  радом у ЈКП ''Водовод '' Чачак  од 21.08.1991.г. где  је  обављао  више послова  и то  почев од инжењера приправника, инжењера, инжењера пројектанта,  главног пројектанта – помоћника шефа Службе за развој,   директора сектора за техничке послове,  помоћника директора предузећа, а од  26.05.2005.год. до  29.05.2013.год.   именован је за  директора ЈКП '' Водовод '' Чачак.
Од  30.05.2013.г. именован је за вршиоца дужности директора ЈКП ''Водовод '' Чачак до  11.12.2013.г.  када  је   решењем  Скупштине града Чачка  бр. 06-240/13-I од 29.11.2013.г. именован  на  период од  4 године од 30.11.2017 године до 25.03.2018 године обављао је функцију вршиоца дужности директора предузећа а решењем Скупштине града Чачка бр.06-54/2018-I од 22,23 и 26.03.2018 године именован је за директора предузећа на период од 4 године.  За време рада у ЈКП '' Водовод '' Чачак од стране Инжењерске коморе Србије стекао је лиценцу одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.

Вукајловић Драган дипл. инг. грађ- председник Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак

Обућина Иван дипл. инг. елект. – члан Надзорног одбора

Станишић Милош, дипл. инг. елект. – члан Надзорног одбора